Két-KATA Kft.
Hivatalos Kubota márkakereskedés
Játékszabályzat

Játékszabályzat

A Két-KATA Kft. Facebook  promóciós nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2023. 10. 26-től visszavonásig


1. A játék szervezője


A „KUBOTA NYEREMÉNYJÁTÉK” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Két-KATA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2118 Dány, Zöld utca 20., Cg. 13-09-124167, a továbbiakban „Szervező”).


2. A játék időtartama


A Játék 2023. 10. 26. napján 00 óra 00 perctől 2023. 11.05-ig tart. A sorsolás napja: 2023. 11. 06.


3. A játékban történő részvétel feltételei


3.1. A Játékban a sorsolás napján a 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személyek (Játékos, illetve Játékosok) vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai, megbízottjai, illetve mindazon személyek, akik a Játék lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.


3.2. A nyereményjátékban és a sorsoláson a Szervező azon ügyfelei vehetnek részt, akik a játékra saját e-mail címmel és névvel jelentkeznek és elfogadják a szabályban foglaltakat.


3.3. A Játékban való részvétel, illetve – a nyertesek tekintetében – a nyeremény átvételének a további feltétele, hogy a Játékos legkésőbb a nyereményről  történt értesítést követő 14 napon belül megadja azt címet, ahová a Szervező a nyereményt eljuttathatja.


3.4. A Játékos legkésőbb a sorsolás napját megelőző utolsó nap éjfélig jogosult jelezni a Szervező részére, hogy a Játékban nem kíván részt venni. Ilyen esetben a Szervező a Játékost törli a Játékból.


3.5. Kizárja a Szervező a Játékból azt a Játékost, aki a jelen játékszabályzat


9.2., 9.5.-9.6. pontjai szerinti magatartást tanúsít.


4. A Játék leírása


A Játékban a 3. pont szerinti feltételeknek megfelelő Játékosok vesznek részt. A résztvevő Játékosok között a Szervező az 5. pont szerinti nyereményt sorsolja ki a 6. pontban meghatározott sorsolás keretében.


5. Nyeremény


 A Játék díja 3 db névvel ellátott KUBOTA munkaruha, mely a három nyertessel egyeztetve kerül eljuttatásra.


6. Sorsolás


6.1. A nyertesek meghatározása nem-nyilvános húzás útján az alábbiak szerint történik:


A Szervező, a Szervező rendszerében nyilvántartott, a játékszabályzat 3. pontjában foglaltaknak megfelelő Játékosok közül a 2023. 11 . 06-án 3 tagú sorsolási bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő sorsolással sorsolja ki a játék 3 nyertesét és 3 tartaléknyertest. A sorsolás helyszíne a Szervező irodája (cím: 2118 Dány, Két-KATA Kft telephely). A Szervező a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertesek és a tartaléknyertesek nevét.


6.2. A tartaléknyertes Játékosok kisorsolásuk sorrendjében abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes azonosíthatósága bármely okból érvénytelen, a nyertes a Játékból bármely okból kizárásra kerül, vagy a nyeremény a megadott határidőig nem adható át.


6.3. A sorsoláson 1 játékos csak 1 darab KUBOTA ajándékcsomag nyereményt nyerhet meg. Ha egy többnyerési eséllyel rendelkező játékos kettő vagy több esetben is kihúzásra kerül, úgy csak az első kihúzás esetében nyer, a játékos további nyereményére a tartaléknyertes jogosult.


6.4. A nyertest a Szervező a sorsolás 6.1. pontban meghatározott napjától számított 5 napon belül értesíti a Szervező rendszerébe történt regisztráció során megadott elérhetőségen. A nyereményt pedig a sorsolást követő 30 napon belül próbálja meg átadni. Sikertelen átadás esetén a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményekre.


6.5. A Szervező a 3 nyertes teljes nevét, a honlapján, valamint Facebook-oldalán is közzéteheti a sorsolást követően saját marketingtevékenysége céljából, időkorlátozás és díjazás nélkül. A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyeznek.


7. Adózás és költségek


A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.


Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremények átadásával kapcsolatos költséget a Szervező viseli.


8. További Információk a Játékról


A Játékról esetleges további információk a https://ketkatakft.kubotaimportor.hu/weboldalon érhetők el.


9. Vegyes rendelkezések


9.1. A jelen szabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a https://ketkatakft.kubotaimportor.hu/  internetcímen.


9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen játékszabályzatot. A Játékos a játékszabályzat elfogadásával elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadta.


Amennyiben a Játékos a játékszabályzatot, vagy annak bármely részét nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást támaszt, abban az esetben a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.


9.3. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyertes értesítésének, illetve a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a nyeremény átadásának, illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


9.4. A Szervező kizárja a felelősségét minden, https://ketkatakft.kubotaimportor.hu/ weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL-támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.


9.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.


9.6.  Az adatbázis bármilyen külső eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását eredményezi.


9.7. Ha a Játékos a kitöltés közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kérdőív webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


9.8. A Szervező kizárja a felelősségét a kérdőív webhelye rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem – vagy korlátozottan – használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve elhárítsa.


9.9. Bármilyen, a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.


9.10. Az adatok feldolgozója és kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hatályos EU és magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. A Szervező Adavédelmi tájékoztatójának elérési címe:


https://ketkatakft.kubotaimportor.hu/b/mag%C3%A1n%C3%A9let/


9.11. A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat (neve, e-mail címe) kezelje.


9.12. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, az adatainak a nyilvántartásból való törlését bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: 2118 Dány, Zöld utca 20.vagy a következő e-mail címen: info@ketkata.hu. A felhasználó ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.


9.13. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat, vagy a nyeremény átadását megelőzően kéri a regisztráció során megadott adatai törlését, úgy az akcióban a továbbiakban nem vehet részt.


9.14. A Szervező a Játékkal kapcsolatban ügyfélszolgálati telefonos kommunikációt és postai levelezést nem folytat. A Játékkal kapcsolatos bejelentés, panasz (így különösen a 9.12.) pontban foglalt adatkezeléssel kapcsolatos bejelentés) az alábbi e-mail címen tehető: info@ketkata.hu


9.15. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár a Játék időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen Játék szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a weboldalon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Keressen minket kérdéseivel, kéréseivel!

Szakértő kollégáink várják megkeresését.

Köszönjük regisztrációját

Köszönjük regisztrációját! Hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.

Upsz! Valami hiba történt

Hiba történt a nyomtatvány kitöltése közben. Kérem próbálja újra.

Szükséges mező
Szükséges mező
Szükséges mező kérjük frissítsen egy érvényes e-mail formátumra
Szükséges mező Kérjük, frissítsen egy érvényes telefonszám-formátumra
Szükséges mező
Értékesítés
Szerviz
Alkatrészek
Média
Szükséges mező
M széria
Precíziós gazdálkodás
Mezőgazdasági eszközök
Kompakt traktorok
Fűnyírók
Haszonjárművek
Szükséges mező
Szükséges mező
Köszönjük hogy elküldte jelentkezését

Két-KATA Kft.

featured-content-map

2118 Dány,
Zöld utca 20.

Nyitvatartási idő
Hétfő
08:00 - 16:30
Kedd
08:00 - 16:30
Szerda
08:00 - 16:30
Csütörtök
08:00 - 16:30
Péntek
08:00 - 16:30

Rólunk

Két-KATA Kft. csapata
Ismerje meg a Két-KATA Kft.-t! Tudjon meg többet

5 év gyártói garancia minden Kubota motoros gépre!

Óvja meg gépét a Kubota Care Program segítségével! Tovább olvasok
Cím
Nyitvatartási idő